Škola plná zdraví

Věrnostní program BONDUELLE pro jídelny základních škol a mateřských školek v ČR a SK

Nová soutěž na Facebooku

17. 2. 2017

Úplná pravidla soutěže „Vaříme minutky z Minute“

Účelem tohoto dokumentu je úplná a jasná úprava pravidel soutěže„Vaříme minutky z Minute“ (dále jen „soutěž“). Tato pravidla jsou jediným dokumentem, který závazně upravuje pravidla uvedené soutěže na propagačních materiálech určených spotřebitelům. Tato pravidla mohou být pozměněna pouze formou písemných dodatků k tomuto dokumentu.


Organizátorem soutěže je:

  • společnost BONDUELLE spol s.r.o., se sídlem Hybernská 24/1009, 110 00 Praha 1, Česká republika, IČ: 40767981 (dále jen „organizátor“)


Termín a místo konání soutěže:

  • Soutěž probíhá v termínu od 20. 2. 2017 do 20. 3. 2017 na internetových stránkách www.facebook.com/skolaplnazdravi (dále jen „doba konání soutěže“ a „místo konání soutěže“)


Účast v soutěži, výherci a výhry:

Soutěže se mohou zúčastnit osoby starší 18 let s osobním profilem na sociální síti Facebook s trvalým pobytem na území ČR a SR, které jsou v době a místě konání soutěže fanouškem Facebook stránek Škola plná zdraví stisknutím tlačítka „To se mi líbí“, zároveň jsou pracovníky školní jídelny nebo zařízení školního stravování, které vyfotí a zašlou originální recept ze zeleniny ze školní jídelny, která je zapojená do projektu Škola plná zdraví (dále jen Soutěžící).

Zvolený recept musí být originální a vařený v dané školní jídelně (vhodný pro dětské strávníky), musí obsahovat zeleninu Bonduelle řady Minute, nesmí být použit žádný ze stránek www.bonduelle.cz, www.bonduelle-foodservice.cz, https://www.facebook.com/skolaplnazdravi/ a nebo z kuchařek Bonduelle "Recepty plné zeleniny". Zároveň nesmí být kopírovaný od jiných soutěžících. Takové budou ze soutěže vyřazeny.

Soutěžní recepty (fotky včetně postupu) budou posílány do soukromé zprávy facebookové stránky Školy plné zdraví (pomocí modrého tlačítka „Poslat zprávu“ vpravo pod úvodní fotkou zmíněné stránky), fotky budou schváleny a následně zveřejněny v soutěžním albu na této stránce, kde budou zpřístupněny pro hlasování.

Soutěž bude vyhlášena na internetových stránkách http://www.facebook.com/skolaplnazdravi (dále jen internetové stránky) a prostřednictvím newsletteru dne 20. 2. 2017.

Pořadatel si vyhrazuje právo odebrat nevhodné příspěvky, příspěvky neodpovídající soutěžnímu zadání a dále také duplicitní příspěvky.


Způsob hlasování

Každý hlasující má právo udělit hlas na stránkách www.facebook.cz v podobě tlačítka „To se mi líbí“ libovolnému množství přihlášených fotek. Hlasování bude ukončeno 20. 3. 2017 ve 23.59 hodin.


Vyhlášení výherce

Výherní cenu získá 1 soutěžící, který obdrží během soutěžního období nejvyšší počet hlasů od fanoušků facebookových stránek Školy plné zdraví. Vyhlášení výsledků a oznámení vítěze bude zveřejněno nejpozději do 24. 3. 2017. na http://www.facebook.com/skolaplnazdravi.

Výhry

1. místo získá „Kulturní den s Bonduelle v Praze“

Předání výher

Po ukončení soutěže budou výherci kontaktováni prostřednictvím emailové adresy udané při přihlašování soutěžní fotografie a budou vyzváni k zaslání následujících údajů za účelem kontaktování a zaslání výhry: Jméno, příjmení, adresa, telefon, e-mail. Pokud se soutěžícího nepodaří tímto způsobem kontaktovat do 30 dnů od skončení Soutěže, jeho výhra propadá ve prospěch Soutěžícího s druhým nejvyšším počtem hlasů.

Do Soutěže budou zařazeni ti Soutěžící, kteří úplně splní stanovené podmínky. Organizátor soutěže má právo výsledného posouzení splnění stanovených podmínek soutěže jednotlivými Soutěžícími.

Osoby nesplňující podmínky účasti v soutěži nebo jednající v rozporu s pravidly nebudou do soutěže zařazeni. Pokud se ukáže, že tato osoba se i přes uvedené stala výhercem, např. v důsledku nepravdivých informací o svém věku, které poskytla, nemá nárok na výhru. Výhra nebude předána ani v případě, že organizátor zjistí, nebo bude mít oprávněné podezření na spáchání podvodného nebo nekalého jednání ze strany některého soutěžícího či jiné osoby, která dopomohla danému soutěžícímu k získání výhry.

Všeobecné podmínky k ochraně osobních údajů

Organizátor se zavazuje získávat, zpracovávat a používat data uživatelů pouze v rámci podmínek platných pro ochranu osobních údajů. Získané osobní údaje budou společností Bonduelle využity výhradně pro účely této soutěže a marketingu.

Pro účast v soutěži je třeba ve facebookové zprávě poskytnout následující údaje:

- jméno a příjmení, název školní jídelny/zařízení školního stravování, e-mailová adresa

Ostatní ustanovení

Výhry v soutěži nejsou soudně vymahatelné.

Organizátor si vyhrazuje právo posoudit sporné situace vzniklé v průběhu soutěže. Organizátor si dále vyhrazuje právo zkrátit, přerušit nebo zrušit soutěž či upravit její pravidla, zejména s ohledem na případnou technickou závadu nastalou v průběhu soutěže

Účastí v soutěži a uvedením svých kontaktních údajů vyjadřuje Soutěžící svůj souhlas s pravidly soutěže a zavazuje se je plně dodržovat.

Účast v soutěži ani výhry nelze vymáhat právní cestou. Alternativní plnění v penězích se nepřipouští.

Účastí v soutěži a poskytnutím kontaktních údajů Soutěžící potvrzuje, že je starší 18 let a má trvalé bydliště na území České nebo Slovenské republiky.

Organizátor si vyhrazuje právo dle svého uvážení rozhodovat ve sporných případech, které mohou vzniknout v souvislosti se Soutěží, a Soutěžící jsou povinni takové rozhodnutí respektovat.

Účastí v soutěži projevuje každý soutěžící svůj souhlas s jejími pravidly a s tím, že organizátor je oprávněn bezplatně uveřejňovat jména, podobizny a obrazové či zvukové záznamy výherců ve sdělovacích prostředcích a v propagačních materiálech organizátora po dobu 5 let od skončení této soutěže.

Soutěžící poskytnutím kontaktních údajů souhlasí se zařazením všech jím uvedených údajů (dále jen „údaje“) do databáze společnosti Bonduelle spol s.r.o., IČ: 407 67 981, se sídlem Praha 1, Hybernská 24/1009, PSČ 110 00, jakožto správce (dále jen „Společnost“), a s jejich následným zpracováním prostřednictvím zpracovatele pro marketingové účely Společnosti, tj. nabízení výrobků a služeb, včetně zasílání informací o pořádaných akcích, výrobcích a jiných aktivitách, jakož i zasílání obchodních sdělení prostřednictvím elektronických prostředků dle zákona č. 480/2004 Sb., a to na dobu do odvolání souhlasu (maximálně na dobu 10-ti let) s tím, že k těmto údajům mohou být přiřazeny i další údaje. Bere na vědomí, že má práva dle § 11, 21 zák. č. 101/2000 Sb., tj. zejména že poskytnutí údajů je dobrovolné, že svůj souhlas může bezplatně kdykoliv na adrese Společnosti odvolat, že má právo přístupu k osobním údajům a právo na opravu těchto osobních údajů, blokování nesprávných osobních údajů, jejich likvidaci, atd.. V případě pochybností o dodržování práv správcem se může na Společnost obrátit a případně se s podnětem může obrátit i přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů se sídlem Pplk. Sochora 27, Praha

Ze soutěže jsou vyloučeni všichni zaměstnanci organizátora i zadavatele a všech spolupracujících agentur, společností a osoby jim blízké. V případě, že se výhercem stane osoba, která je zaměstnancem uvedených společností, nebo osoba jim blízká, cena se nevydá.